Om Forskarskolan management och IT

Forskarskolan management och IT (MIT) erbjuder ett grundläggande utbud av doktorandkurser samt ger samverkande lärosäten medel för att finansiera doktorander som är antagna till forskarskolan. Forskarskolan har även en handledarpool samt ett alumnnätverk. Samtliga alumner inom nätverket har skrivit en licentiat- och/eller doktorsavhandling inom ramen för forskarskolans verksamhet. Två gånger per läsår anordnar forskarskolan MIT-konferenser där alla MIT-medlemmar deltar. Ledningsgruppen sammanträder två gånger om året i samband med MIT-konferenserna (protokoll). MITs kalender för 2018/2019.

Arena för IT-relaterade fenomen

Forskarskolan MIT är en arena för att utforska IT-relaterade fenomen som genomsyrar flera discipliner inom området management och IT.

Forskning och utbildning inom management och IT

Forskarskolan omfattar flertalet forsknings- och utbildningsämnen inom området management och IT. Ekonomiska informationssystem, företagsekonomi, informatik/informationssystem samt medie- och kommunikationsvetenskap är exempel på representerade ämnen.

Två gånger per läsår anordnar forskarskolan MIT-konferenser där doktorander, handledare, alumner och ledningsgruppens medlemmar deltar.

Forskarskolans organisation och verksamhet

Forskarskolan management och IT är en samverkan mellan tolv lärosäten och en av de sexton nationella forskarskolor som gavs stöd i 2000 års forskningsproposition.

Forskarskolan MIT:s ledning består av en föreståndare samt en ordförande och en ledningsgrupp med representanter från samverkande lärosäten.

I forskarskolans verksamhetsberättelser hittar du information om framlagda avhandlingar, antal doktorander, doktorandkurser, seminarier och konferenser och annat intressant under respektive verksamhetsår.

Mer om forskarskolan

Läs om Forskarskolan MIT:s bakgrund och verksamhet i Lars Engwalls artikel i tidskriften Mercury:

A Decade of Exploration

A Decade of Exploration (webbversion)